Udržitelný městský odvodňovací systém (Sustainable urban drainage systems – SUDS)

Náhled opatření

Zařazení opatření

Hrozby spojené se změnou klimatu

 • Vlny horka a městský tepelný ostrov
 • Přívalové srážky, nedostatečné zasakování a bleskové povodně
 • Nedostatek vody, sucho

Časová náročnost realizace

 • krátkodobá (do 1 roku)
 • střednědobá (1-3 roky)

Realizace opatření

 • Obecní

Popis opatření

Udržitelný městský odvodňovací systém (Sustainable urban drainage systems – SUDS) je tvořen souborem prvků, které vytvářejí funkční celek. Typicky se jedná se o síť odvodňovacích kanálů ústících do společné sběrné nádrže. Odvodňovací kanály, jejich přilehlé okolí i sběrná nádrž mají přírodě blízký charakter (využití přírodních materiálů, břehy zarostlé vegetací, …). Hlavním cílem udržitelného městského odvodňovacího systému je retence vody v městské krajině, a to za účelem snížení povrchového odtoku a rizika bleskových povodní při přívalových srážkách a zároveň za účelem využití zadržené vody vegetací během epizod sucha a ochlazování výparem během vln horka. Jedná se tedy o komplexní řešení klíčových problémů souvisejících s vodou v městském prostředí.

Užitky plynoucí z realizace opatření

 • Retence srážkové vody a regulace odtoku
 • Regulace teploty a mikroklimatu
 • Regulace kvality ovzduší
 • Ukládání uhlíku
 • Produkce biomasy
 • Rekreační funkce
 • Nárůst estetické hodnoty
 • Nárůst hodnoty okolních nemovitostí
 • Tvorba biotopu a podpora biodiverzity
 • plně poskytován
 • částečně poskytován

Požadavky na realizaci opatření

Udržitelný městský odvodňovací systém je opatření, které svou komplexností a plošným rozsahem nalezne uplatnění zejména při kompletní revitalizaci stávajících ploch, případně projektování výstavby nové. Zpravidla se jedná o opatření na úrovni ulic či bloků domů a od rozsahu se odvíjí technologická náročnost provedení a také cena celého systému.

Popis užitků plynoucích z realizace opatření

Užitky opatření z hlediska ekosystémových služeb

Udržitelný městský odvodňovací systém poskytuje z hlediska ekosystémových služeb celou řadu užitků, které mají vliv na kvalitu života ve městech. Hlavní užitky přináší tzv. regulační a kulturní ekosystémové služby. Mezi regulační služby poskytované udržitelným městským odvodňovacím systémem je řazena: (i) retence srážkové vody a regulace odtoku; (ii) regulace teploty a mikroklimatu (snižování teploty prostředí výparem vody vegetací a zastínění; snižování efektu tepelného ostrova města); (iii) regulace kvality ovzduší (především regulace prašnosti (PM10, PM2,5) prostřednictvím vegetace); a (iv) tvorba lokálního biotopu. Částečně (jako vedlejší přínos) může docházet k produkci biomasy a ukládání uhlíku. V rámci kulturních služeb pak lze identifikovat: (i) nárůst estetické hodnoty; a případně (ii) rekreační funkce.

Další užitky a úspory

Udržitelný městský odvodňovací systém zvyšuje monetární hodnotu okolních nemovitostí.

Kvantitativní (biofyzikální) hodnoty vybraných užitků:

Užitek Způsob vyjádření užitku Minimální hodnota Maximální hodnota Zdroj
Retence srážkové vody a regulace odtoku Redukce objemu odtoku 37,3 % 67,6 % Jato-Espino et al., 2016
  Max. efektivní zachycené množství vody 0,094 m3/m2 0,138 m3/m2 Jato-Espino et al., 2016

Bariéry a omezení realizace opatření

 • Památková ochrana budov nebo dané části města a další omezení plynoucí ze stavebních předpisů obce;
 • počáteční relativně vysoké investiční náklady na realizaci;
 • problematická realizace v existující zástavbě (realizace především při nové výstavbě či kompletní revitalizaci).

Zdroje

Fotografie - SUDS nádrž, Glasgow; autor: Adam Emmer.


Jato-Espino, D., Charlesworth, S.M., Bayon, J.R., Warwick, F. (2016): Rainfall–Runoff Simulations to Assess the Potential of SuDS for Mitigating Flooding in Highly Urbanized Catchments. Int. J. Environ. Res. Public Health, 13(149): 1-13.

Podobná opatření