logo image

informace o aplikaci

Tato aplikace představuje přírodě blízká adaptační opatření ve městech, která přispívají ke zvýšení odolnosti urbánních oblastí vůči dopadům změny klimatu. Přírodě blízká adaptační opatření zvyšují kvalitu života obyvatel měst a vedle vlastní adaptační funkce poskytují širokou škálu dalších přínosů, jako je zlepšení odtoku srážkové vody, kvality vody a ovzduší, zlepšení mikroklimatu, zvýšení biodiverzity, snížení hlučnosti či regulaci eroze půdy. Cílem této aplikace je podpořit rozhodování při výběrů výhodných přírodě blízkých adaptačních opatření ve městech. Aplikace charakterizuje jednotlivá přírodě blízká řešení, přehlednou formou shrnuje přínosy daných opatření z hlediska zmírňování dopadů změny klimatu, jejich časové náročnosti opatření, či dalších vedlejších přínosů. Pro vybrané příklady opatření je zpracována ekonomická analýza nákladů a přínosů. Adaptační opatření je možné vyhledávat na základě výběru parametrů opatření. U vybraných opatření je možné provést kalkulaci biofyzikálních a monetárních přínosů.

Hrozby spojené se změnou klimatu

Cílem přírodě blízkých adaptačních opatření ve městě je reagovat na dopady projevů změny klimatu. Hrozby spojené se změnou klimatu ve městě souvisí ze

Ekosystémové služby

Přírodě blízká adaptační opatření přináší celou řadu přínosů z hlediska ekosystémových služeb. Pro konkrétní adaptační opatření tato aplikace představ

Další přínosy opatření

Kromě ekosystémových služeb, přírodě blízká adaptační opatření mají řadu dalších přínosů. Jedná se zejména o úspory energií, nárůst hodnoty okolních n