Cílem projektu je TAČR Omega „Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech“ (TD03000106) s využitím metodických přístupů ekonomického hodnocení, tvorby scénářů budoucího vývoje, analýzy stávajících politik (bariér a příležitostí) v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a na základě zhodnocení možností implementace přírodě blízkých (ekosystémově založených) adaptačních opatření ve městech, podpořit rozhodovací procesy a rozvoj adaptačních opatření a strategií v pilotních městech (Praha, Plzeň, Brno, Ústí nad Labem, Litoměřice).

Hlavním výstupem projektu je softwarový nástroj pro podporu rozhodování při výběru vhodných přírodě blízkých adaptačních opatření, který je představen v rámci této aplikace. Software je založený na databázi, která charakterizuje jednotlivá přírodě blízká řešení, přehlednou formou shrnuje přínosy daných opatření z hlediska zmírňování dopadů změny klimatu, jejich měřítka, ekonomické a časové náročnosti opatření, či dalších vedlejších přínosů.

Projekt koordinuje CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Oddělení společenského rozměru globální změny (http://www.ecosystemservices.cz), partnerem projektu je Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Institut pro ekonomickou a ekologickou politku (http://ieep.cz).

Dílčí cíle projektu:

  • Identifikace vhodných přírodě blízkých adaptačních opatření (PBA) ve městech, hlavních a vedlejších přínosů, jejich ekonomické hodnocení, vytvoření databáze PBA
  • Tvorba scénářů budoucího socio-ekonomického vývoje pilotních měst
  • Analýza politik v oblasti adaptací na změnu klimatu, zhodnocení možností implementace přírodě blízkých adaptační opatření
  • Příprava softwarového nástroje pro volbu vhodných přírodě blízkých adaptačních opatření