Náhled opatření

Zařazení opatření

Hrozby spojené se změnou klimatu

 • Vlny horka a městský tepelný ostrov

Časová náročnost realizace

 • krátkodobá (do 1 roku)

Realizace opatření

 • Obecní

Popis opatření

Budování fontán ve městě představuje technické řešení, které využívá kombinaci několika technologických elementů tvořících funkční systém. Rozlišujeme dva hlavní druhy fontán – ornamentální fontány a fontány s pitnou vodou, které mohou být i přenosné (ty jsou umísťovány na strategická místa např. v případě vln horka). Fontány plní v městském prostředí několik užitečných funkcí – ochlazují okolní prostředí prostřednictvím odpařované vody a zvýšením vlhkosti, navíc prvky využívající tryskající nebo padající vodu pročišťují vzduch od prašných nečistot. Fontány jsou vítaným doplňkem městských veřejných prostorů, protože při vhodném designu mohou plnit estetickou i rekreační funkci.

Užitky plynoucí z realizace opatření

 • Regulace teploty a mikroklimatu
 • Rekreační funkce
 • Nárůst estetické hodnoty
 • Tvorba biotopu a podpora biodiverzity
 • plně poskytován
 • částečně poskytován

Požadavky na realizaci opatření

Možnosti realizace opatření závisí na specifických požadavcích zvoleného umělecko-stavebně-technologického řešení. Z hlediska konstrukce vodního oběhu mohou mít fontány buď uzavřený systém (kdy voda cirkuluje, odpařuje se a při dosažení nízkého stavu je nutno vodu dopustit) nebo otevřený systém (kdy je voda po průchodu systémem fontány vypouštěna do odpadního potrubí).

Popis užitků plynoucích z realizace opatření

Fontány ve městě poskytují řadu přínosů, které vyplývají z realizace opatření. Mezi hlavní užitky je řazena především regulace teploty a mikroklimatu (snižování teploty prostředí výparem vody; snižování efektu tepelného ostrova města). Další užitky jsou ve formě zvýšení estetické hodnoty nebo rekreační funkce (okolí fontán ve městě je často oblíbeným místem setkávání). Fontány ve městě mohou také zvyšovat cenu okolních nemovitostí. V závislosti na zvolené konstrukci mohou fontány také podporovat městskou biodiverzitu (poskytují vodu na pití či koupání např. pro různé druhy ptáků).

Bariéry a omezení realizace opatření

 • Počáteční investiční náklady;
 • provozní náklady na spotřebu pitné vody a elektřiny (pro čerpadlo, večerní osvětlení apod.);
 • nutnost údržby.

Zdroje

Fotografie - fontána ve městě, Olomouc; Autor: Jan Daněk (2017).


Núñez, M., Oliver-Solà, J., Rieradevall, J., Gabarrell, X. (2010): Water Management in Integrated Service Systems: Accounting for Water Flows in Urban Areas. Water Resource Management, 24, 1583–1604.

UrbanAdapt (2015): Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření. 84 s. [online] dostupné na: <http://urbanadapt.cz/cs/system/files/downloads/publikace-urbanadapt.pdf>

WHO (2016): Urban green spaces and health - a review of evidence. 92 s. [online] dostupné na: <http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/321971/Urban-green-spaces-and-health-review-evidence.pdf?ua=1>

Podobná opatření