Obnova břehových porostů

Náhled opatření

Zařazení opatření

Hrozby spojené se změnou klimatu

 • Vlny horka a městský tepelný ostrov
 • Říční povodně
 • Přívalové srážky, nedostatečné zasakování a bleskové povodně
 • Nedostatek vody, sucho

Časová náročnost realizace

 • střednědobá (1-3 roky)
 • dlouhodobá (3 roky více)

Realizace opatření

 • Obecní
 • Krajské a národní

Popis opatření

Obnova břehových porostů v rámci revitalizace okolí toku zahrnuje úpravu stávajících porostů a / nebo výsadbu porostů nových. Obnova břehových porostů je realizována s cílem přiblížení se přírodnímu stavu okolí toku a říční nivy, který přináší zlepšení řady funkcí těchto ekosystémů. Obnova břehových porostů, která probíhá v rámci revitalizace vodního toku, může snížit celkový průtok vody a tím přispět ke snížení rizika lokálních záplav. Z hlediska kvality vody mohou břehové porosty přispět např. k odstraňování dusíku, který při velkých koncentracích působí jako polutant.

Užitky plynoucí z realizace opatření

 • Retence srážkové vody a regulace odtoku
 • Zvyšování kvality vody
 • Regulace teploty a mikroklimatu
 • Regulace kvality ovzduší
 • Protierozní funkce
 • Protihluková funkce
 • Ukládání uhlíku
 • Produkce biomasy
 • Produkce plodin
 • Rekreační funkce
 • Nárůst estetické hodnoty
 • Nárůst hodnoty okolních nemovitostí
 • Tvorba biotopu a podpora biodiverzity
 • plně poskytován
 • částečně poskytován

Požadavky na realizaci opatření

Požadavky na realizaci reflektují výchozí stav, ve kterém se daný úsek toku nachází. Obnova břehových porostů může být realizována jako samostatný projekt v případě, že okolí toku je celkově v uspokojivém stavu vhodném pro obnovu břehových porostů, nebo jako součást komplexního projektu revitalizace říčního toku silně pozměněného lidskou činností (např. napřímením toku, úpravami koryta a zpevněním břehů toku). Klíčovým aspektem obnovy břehových porostů je volba porostu vhodné druhové skladby, která by měla být zvolena v souladu s lokálními environmentálními podmínkami dané lokality.

Náklady na realizaci a údržbu opatření

Náklady na realizaci obnovy břehových porostů se odvíjejí od rozsahu a náročnosti provedení konkrétního projektu a dostupnosti dané oblasti technikou. Břehové porosty, obdobně jako jiné prvky městské či příměstské zeleně, rovněž vyžadují pravidelnou údržbu, jejíž frekvence a intenzita závisí na druhové skladbě, případně výskytu extrémních hydrometeorologických jevů (vichřice, povodně apod.).

Investiční náklady na obnovu břehových porostů závisí na výchozím zdravotním stavu stromů a keřů a nutnosti jejich kácení a výsadby nových kusů dřevin. Běžné náklady jsou spojeny právě s náklady na asanaci – kácením a výsadbou nových dřevin. Kácení vzrostlých stromů se pohybuje v řádu tisíců korun v závislosti na náročnosti úkonu. Keřové porosty lze odstranit v nákladech 25-500 Kč/m2 včetně odvozu vegetace do vzdálenosti 20 km. Výsadba stromů a keřů se pohybuje v řádech stovek korun a cena dřevin je závislá na vybraném druhu a stáří/výšce sazenice.

Provozní náklady sestávají z udržovacích prací, jako je případná seč travních porostů dle intenzity 3-10 Kč/m2 a ozdravný prořez keřů a stromů (cca. 40-50 Kč/kus při drobném pořezu průklestem). V dlouhodobém měřítku je nutné počítat rovněž s obnovou porostu. Technická životnost krátkověkých dřevin se pohybuje v rozmezí 20 – 40 let, dlouhověké dřeviny se dožívají v příznivých podmínkách až 100 let (Černý et al., 2012).

Popis užitků plynoucích z realizace opatření

Užitky opatření z hlediska ekosystémových služeb

Obnova břehových porostů ve městě poskytuje z hlediska ekosystémových služeb celou řadu užitků, které přispívají ke kvalitě života ve městech. Hlavní užitky přináší tzv. regulační ekosystémové služby.

Mezi regulační služby poskytované břehovými porosty je řazena: (i) retence srážkové vody a regulace odtoku (břehovými porosty snižují maximální průtoky a zachycují a akumulují dešťové srážky – čímž zároveň přispívají k regulaci povrchového odtoku a zmenšení problémů lokálních záplav); (ii) zvyšování kvality vody (břehové porosty snižují ve vodě nežádoucí vysoké koncentrace živin, především dusíku); (iii) regulace teploty a mikroklimatu (snižování teploty prostředí výparem vody vegetací); (iv) regulace kvality ovzduší (především regulace prašnosti; PM10, PM2,5); (v) protierozní funkce (regulací odtoku srážkových vod přispívají břehové porosty k minimalizaci eroze okolních ploch). Břehové porosty mohou dále plnit protihlukovou funkci, ukládat uhlík (význam z hlediska mitigace změny klimatu), produkovat biomasu a plodiny.

Další užitky z obnovy břehových porostů

Břehové porosty ve městě poskytují množství stanovišť pro různé druhy fauny a flory, čímž podporují městskou biodiverzitu. V rámci kulturních služeb pak lze identifikovat nárůst estetické hodnoty a rekreační funkci.

Kvantitativní (biofyzikální) hodnoty vybraných užitků:

Užitek Způsob vyjádření užitku Minimální hodnota Maximální hodnota Zdroj
Retence srážkové vody a regulace odtoku Regulace odtoku - snížení průtoku vody (případové studie revitalizace vodního toku, USA) 57 % 63 % Bain et al., 2014; Williams et al., 2017
Zvyšování kvality vody Potenciál břehových porostů odstraňovat dusík (případová studie Francie) 3 mg m-2 den-1 78 mg m-2 den-1 Pinay et al., 1993
Odstraňování dusíku ročně (případová studie revitalizace vodního toku, USA) 1,8 kg ha−1 rok−1 2 kg ha−1 rok−1 Williams et al., 2017
Odstraňování fosforu ročně (případová studie revitalizace vodního toku, USA) 0,15 kg ha−1 rok−1 0,18 kg ha−1 rok−1 Williams et al., 2017
Roční zachycování suspendovaných sedimentů (případová studie revitalizace vodního toku, USA) 96,2 kg ha−1 rok−1 108,1 kg ha−1 rok−1 Williams et al., 2017
Nárůst hodnoty okolních nemovitostí Zvýšení ceny nemovitostí v okolí revitalizovaných vodních toků (případová studie na obnovu vodních toků, USA) 3 %

4,500 USD

13 %

19,000 USD

Streiner and Loomis, 1995

Bariéry a omezení realizace opatření

 • Regulace ze strany protipovodňové ochrany;
 • regulace ze strany správce povodí (majetkové poměry k pozemku);
 • nutnost pravidelné údržby břehových porostů v závislosti na druhové skladbě.

Ilustrační příklad opatření

Ilustrační příklad opatření: Pravý břeh Berounky, Praha – Lipence (návrh projektu: Černý et al., 2013)

Návrh úpravy břehového porostu řeky Berounky v katastrálním území hl. m. Prahy – Lipencích z roku 2012 vychází z metodiky pro Obnovu a dlouhodobou péči o břehové porosty v povodí Vltavy (Černý et al., 2013). Vybraná lokalita se nachází na pravém břehu řeky, který dosahuje výšky až 3 m, břehový porost se rozkládá v pásu o šířce 3-10 m. Mezi stromy převažuje jasan ztepilý a nepůvodní topol kanadský. V keřovém patře se kromě vrb vyskytují i náletové dřeviny. V rámci dendrologického průzkumu (Černý et al., 2013) byl zjištěn zhoršený stav 2/3 porostu a napadení dřevokaznými houbami vrb a jasanů a byla zjištěna i hrozba nákazy u topolů. V rámci revitalizace břehového porostu je navrženo vykácení 3 suchých, mrtvých a dožívajících jasanů, dále nevhodných invazivních druhů keřů a polehlých keřů vrby křehké, která je potenciální překážkou při povodních. Nově se doporučuje vysadit několik druhů stromů (např. lípa malolistá, dub letní nebo javor babyka) a keřů (např. svída krvavá). Ekologicky nevhodné topoly, které konkurují jasanům a novým druhům, ale plní technickou funkci, z návrhu vyplývá, že budou ponechány na dožití a poté budou nahrazeny. Ozdravení dřevin a jejich diverzifikace zvýší funkci zpevňování břehu a působí protierozně. Přináší rovněž estetickou hodnotu, protože nabízí pohled na souvislou zeleň pro urbanizovaný levý břeh bez porostu a také snižují hluk z přilehlé výrobně administrativní zóny. Do budoucna lze očekávat využití území pro rekreaci obyvatel a tvorbu cyklotras.

Zdroj: Mapy.cz (2017; vlastní úprava)

Počáteční investiční náklady ve výši 103 445 Kč s DPH (Černý et al., 2013) jsou spojeny především s asanací území, kácením a výsadbou nových dřevin. Kromě pokácení 3 vzrostlých stromů, několika keřů a skupiny křovitých vrb na ploše 42 m2 výše na břehu zahrnují náklady i výsadbu 23 ks stromů a 70 ks keřů.

Provozní náklady souvisejí především s rozvojovou péčí o vegetaci po dobu prvních 5 let. Tyto náklady na zajištění dosahují výše 29 988 Kč s DPH (Černý et al., 2013). Následné náklady jsou spojeny s udržovacími pracemi zahrnující občasné sečení trávních porostů a řezem stromů a keřů každé 2-3 roky (Nejedlý, 2014) v celkových nákladech dle katalogových cen přibližně 5 400 Kč.

Základní funkcí plynoucí z obnovy břehových porostů je protipovodňová ochrana a regulace dešťového odtoku. Při zvýšení počtu dřevin stromového patra lze předpokládat zvýšenou stabilitu břehu a jeho zpevnění kořenovými systémy. Vysoká druhová diverzita porostu zajišťuje vyšší odolnost a stabilitu porostu. Ozdravení stromů a keřů přispívá k vyššímu zachytávání škodlivých látek, další funkcí je podpora biodiverzity, významně vzrostla i estetická hodnota území a v neposlední řadě má porost pozitivní vliv na zdraví, díky regulaci hlukového znečištění z protějšího břehu.

Zdroje

Bain, D.J., Copeland, E.M., Divers, M.T., Hecht, M., Hopkins, K.G., Hynicka, J., Koryak, M., Kostalos, M., Brown, L., Elliott, E.M., Fedor, J., Gregorich, M., Porter, B., Smith, B., Tracey, C., Zak, M. (2014): Characterizing a Major Urban Stream Restoration Project: Nine Mile Run (Pittsburgh, Pennsylvania, USA). Journal of the American Water Resources Association (JAWRA), 50(6): 1608-1621.

Craig, L.S., Palmer, M.A., Richardson, D.C., Filoso, S., Bernhardt, E.S., Bledsoe, B.P., Doyle, M.W., Groffman, P.M., Hassett, B.A., Kaushal, S.S., Mayer, P.M., Smith, S.M., Wilcock, P.R. (2008): Stream restoration strategies for reducing river nitrogen loads. Frontiers in Ecology and the Environment, 6(10): 529-538.

Černý, K., Strnadová, V., Velebil, J., Baroš, A., Bulíř, P. (2013): Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Certifikovaná metodika, VÚKOZ Průhonice, 135 s. ISBN: 978-80-85116-99-1

Nejedlý, J. (2014): Jak je to s úpravami porostů na březích Berounky. Černošice. Informační list. Březen, 2014. 20 s. [Online], dostupné na: https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/editor/121cs_141.pdf&original=03_Cernosicke_listy_www.pdf

Pinay, G., Roques, L., Fabre, A. (1993): Spatial and temporal patterns of denitrification in a riparian forest. Journal of Applied Ecology, 30: 581-591.

Streiner, C.F., Loomis, J.B. (1995): Estimating the Benefits of Urban Stream Restoration Using the Hedonic Price Method. Rivers, 5(4): 267-278.

Williams, M.R., Bhatt, G., Filoso, S., Yactayo, G. (2017): Stream Restoration Performance and Its Contribution to the Chesapeake Bay TMDL: Challenges Posed by Climate Change in Urban Areas. Estuaries and Coasts DOI:10.1007/s12237-017-0226-1, 1-20.

Kalkulačka biofyzikálních hodnot

Retence srážkové vody

m2
mm/rok
m3/rok

Podobná opatření